techn_ology

โครงการทางวิชาการมีอะไรบ้าง

academic-project-image

การจะเลือกเขียนโครงการทางวิชาการขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งนั้น สิ่งจำเป็นที่ควรรู้ก่อนเลยนั่นคือเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนโครงการจริงๆ สิ่งนี้ถือเป็นสิ่งแรกเริ่มที่สุดที่คนจะเขียนโครงการทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่าการเขียนโครงการทางวิชาการประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เพื่อที่ว่าเวลาเขียนออกมาแล้วจะได้ข้อมูลพร้อมทั้งรายละเอียดครบถ้วนตามที่เข้าใจกัน ซึ่งส่วนประกอบหลักๆ ของการเขียนโครงการทางวิชาการสามารถแยกออกได้อย่างง่ายๆ ซึ่งทุกคนสามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้แบบไม่ยากเย็นอะไร

Component-project

ส่วนประกอบของการเขียนโครงการ

1.ส่วนนำ – คือส่วนที่จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของตัวโครงการอย่างละเอียดทั้งชื่อโครงการ, ผู้ที่ดำเนินโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ, ความเป็นมาของการเริ่มทำโครงการ, วัตถุประสงค์ เมื่อเป็นเช่นนี้ส่วนนำของโครงการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนเพื่อให้ผู้อ่านและคนที่ทำงานร่วมกันหรือแม้แต่ผู้ที่ทำหน้าที่ในการอนุมัติโครงการต่างๆ สามารถที่จะทำความเข้าใจกับตัวโครงการเบื้องต้นได้ก่อนเป็นลำดับแรกก่อนที่เขาเหล่านี้จะไปเข้าใจในส่วนรายละเอียดเบื้องลึกของโครงการต่อไป ผู้เขียนเองจึงจำเป็นต้องระมัดระวังอย่างมากในเรื่องของการใช้ภาษาให้ถูกต้อง กระชับ ได้ใจความ เพื่อที่จะมุ่งไปตรงประเด็นสำคัญของโครงการได้อย่างเข้าใจง่าย
2.ส่วนเนื้อหา – เป็นส่วนที่บ่งบอกถึงรายละเอียด สาระสำคัญในการจัดทำโครงการนั้นๆ เป็นการบ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการโดยละเอียด ยิ่งขั้นตอนการดำเนินการมีความสลับซับซ้อนมากขนาดไหนผู้ที่เขียนยิ่งต่อทำการเรียงลำดับก่อนหลังการเขียนให้ดีเพื่อเวลาอ่านแล้วจะได้เกิดความเข้าใจ หรือใช้การเขียนแยกกันเป็นส่วนๆ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนตอนอ่าน กรณีเป็นโครงการระยะยาวก็อาจมีการเขียนบอกช่วงเวลาในการทำงานแต่ละขั้นตอนเอาไว้ด้วย
3.ส่วนขยายความ – เป็นส่วนประกอบต่างๆ ที่บ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย โดยกลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ได้รับผลต่างๆ จากการดำเนินการของโครงการ มีการบอกกำหนดระยะเวลา หากว่าเป็นโครงการระยะสั้นก็ต้องแสดงตารางเวลาในการดำเนินการ สถานที่ทำโครงการ งบประมาณค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ ยิ่งหากว่าได้รับเงินมาจากหลายภาคส่วนยิ่งต้องมีการแสดงรายจ่ายงบประมาณที่ค่อนข้างละเอียดมากที่สุด รวมไปถึงการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินการตามโครงการที่ได้ระบุเอาไว้ด้วย กรณีเป็นโครงการเกี่ยวกับการอบรมหรือสัมมนาก็ต้องมีตารางเวลาที่บอกรายละเอียดไว้อย่างชัดเจน ส่วนขยายความนี้จะมีความสำคัญไม่ต่างไปจากส่วนนำเท่าไหร่เลย เพราะจะเป็นการขยายรายละเอียดต่างๆ ให้คนที่อ่านเข้าใจได้มากขึ้น เรียกว่าหากส่วนนำมีการเขียนรายละเอียดบอกไว้ชัดเจนเท่าไหร่ ส่วนขยายความก็จะเป็นตัวช่วยเสริมให้การเขียนโครงการทางวิชาการมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นไปอีก