Organization-project

โครงการที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

‘โครงการ’ คือ สิ่งที่มนุษย์จัดทำขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความประสงค์เฉพาะด้าน รวมทั้งนำมาตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ โดยโครงการแต่ละชิ้นงานล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเอง ตามแต่หัวข้อที่ให้ความสนใจ อีกทั้งยังมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ดำเนินงานจำเป็นต้องให้ความสำคัญ Read more

Project

โครงการทางวิชาการมีอะไรบ้าง

‘โครงการ’ มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า ‘Project’ หมายถึง ขั้นตอนดำเนินกิจกรรมอันประกอบด้วยแผนงานย่อย ซึ่งระบุรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจน เช่น เรื่องวัตถุประสงค์, ขอบข่ายดำเนินงาน, ระยะเวลาซึ่งต้องมีทั้งเริ่มต้นและจุดจบ, กำหนดงบประมาณ ตลอดจนสามารถประเมินผลลัพธ์ได้
สำหรับวิธีเลือกเขียนโครงการวิชาการขึ้นมาหนึ่งเรื่อง สิ่งจำเป็นที่คุณควรรู้ก่อนเลยนั่นก็คือ องค์ประกอบของโครงการทางวิชาการมีอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งแรกสุดที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่าขั้นตอนเขียนโครงการวิชาการประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้ชิ้นงานออกมามีความสมบูรณ์มากที่สุด

องค์ประกอบของโครงการทางวิชาการ
ส่วนนำ

ส่วนแรกเป็นส่วนบอกรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในเบื้องต้นของโครงการวิชาการอย่างละเอียด เช่น ชื่อโครงการ , ผู้ดำเนินงาน , ความเป็นมา, วัตถุประสงค์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง คือ จะต้องเขียนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับตัวโครงการได้ก่อน เมื่อส่วนนี้นำเสนอได้อย่างน่าสนใจแล้วมันก็จะเป็นบันได ชักชวนให้ผู้อ่านเข้าไปศึกษาในส่วนของรายละเอียดเบื้องลึก มีข้อแนะนำ คือ ผู้เขียนจึงจำต้องใส่ใจ ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ภาษาต้องถูกต้อง , กระชับ , ได้ใจความ เพื่อที่จะนำคุณผู้อ่านมุ่งไปสู่ประเด็นสำคัญได้

เนื้อหา

แสดงรายละเอียด รวมทั้งสาระสำคัญเพื่อนำมาจัดทำโครงการนั้นๆ ทั้งในเรื่องของขั้นตอนรวมทั้งขั้นตอนดำเนินงานอย่างละเอียด เพราะฉะนั้นยิ่งขั้นตอนทำงานยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากแค่ไหน ผู้เขียนก็จำเป็นต้องเรียงลำดับข้อมูล ก่อน-หลัง ผู้อ่านจะได้เกิดความเข้าใจ ไม่งง จนเลิกอ่านไป หรือใช้กลวิธีเขียนแบบแยกส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน หลงทาง นอกจากนี้ถ้าเป็นโครงการระยะยาวก็ควรเขียนบอกช่วงเวลาทำงานของแต่ละขั้นตอนเอาไว้ด้วย เพื่อเจาะลึกรายละเอียด

ส่วนขยายความ

ในส่วนนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่ององค์ประกอบต่างๆ อันบ่งบอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับกลุ่มคนเหล่านี้คือ กลุ่มคนที่ได้รับผลลัพธ์ต่างๆ จากการดำเนินของโครงการ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาอีกด้วย ถ้าเป็นโครงการระยะสั้น คุณก็จำเป็นต้องจัดแสดงตารางเวลาตอนดำเนินงาน , สถานที่ดำเนินงาน , งบประมาณ ด้วย และในส่วนของ ‘งบประมาณ’ ถ้ายิ่งคุณได้รับเงินมาจากหลายภาคส่วน ก็ยิ่งจำเป็นต้องแสดงรายจ่ายตามงบประมาณอย่างละเอียดมากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องเขียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลซึ่งคาดว่าจะได้รับที่ได้ระบุเอาไว้ด้วย
ถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับพนักงานเข้ารับอบรม คุณก็ต้องมีตารางเวลาแสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยส่วนขยายความนี้ก็มีความสำคัญแทบไม่แตกต่างไปจากส่วนนำสักเท่าไหร่ ซึ่งมันเป็นเนื้อหาขยายรายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น ยิ่งมีการเขียนรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนเท่าไหร่ ส่วนขยายความนี้ก็จะกลายมาเป็นตัวช่วยเสริมให้โครงการวิชาการมีคุณภาพมากกขึ้นไปอีก

NCCPE

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (NCCPE) 2018

สหราชอาณาจักร เป็นประเทศอันดับต้นๆของโลก ที่มีความโดดเด่นเรื่องระบบบริหารจัดการรวมทั้งระบบขับเคลื่อนทำงานทางด้านวิชาการเพื่อสังคม ความเป็นมาของระบบนี้ต้องย้อนไปในปี 2007 ‘The Higher Education Funding Council for England’ ได้ประกาศรับสมัครสถาบันศึกษา เพื่อร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือจำนวน 6 แห่งและศูนย์ประสานงานกลางอีก 1 แห่ง เพื่อสร้างเป็นโครงการต้นแบบ มีระยะเวลาทั้งหมด 4 ปี เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 2008 – 2011 โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก UK Higher Education Funding Councils, Research Councils UK และ The Wellcome Trust จากจุดเริ่มต้นนี้เอง ที่ต่อมาจึงทำให้เกิด National Co-ordinating Centre for Public Engagement ขึ้น โดยเป็นองค์กรขนาดกลาง ตั้งมาเพื่อส่งเสริม – สนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักรผลักดันให้ทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น โดยทำงานเพื่อเชื่อมกับศูนย์อีก 6 แห่ง ได้แก่…
• Newcastle and Durham
• Manchester
• CUE East (UEA)
• University College London
• Wales
• Edinburgh
ณ ปัจจุบันนี้ National Co-ordinating Centre for Public Engagement ตั้งอยู่ที่ Watershed ณ เมือง Bristol โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง The University of Bristol กับ University of the West of Englandมหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีจุดประสงค์ คือ สร้างความเปลี่ยนแปลง ดำเนินกลยุทธ์ ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในศตวรรษที่ 21 โดยได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์พร้อมกลยุทธ์ดำเนินงาน 3 ข้อ คือ
• สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร อันเกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อสังคม
• เพิ่มจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยด้านทำงานเพื่อสังคม
• กระตุ้นเครือข่ายให้มีผสมผสานงานเพื่อสังคมเข้าไปในพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทาง National Co-ordinating Centre for Public Engagement ก็ได้ดำเนินงานและทำงานกิจกรรมร่วมกับ Beacon มาโดนตลอด ภายใต้หัวข้อ public engagement หลายข้อ เช่น ฝึกอบรมแนวคิดและทักษะในการทำงานเพื่อสังคม , บริการให้คำปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม เป็นต้น
สำหรับทุกปีจะมีการจัดงานที่มีชื่อว่า The National Co-ordinating Centre for Public Engagement Annual Conference ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เนื้อหา, แนวปฏิบัติ ไปจนกระทั่งเป้าหมาย สำหรับในปี 2018 ทางสถาบันได้มีกำหนดจัดงานขึ้น วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภายใต้งาน ‘Framingnew futures for public engagement’ เป็นการร่วมงานระหว่าง สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ ‘Engagement Thailand’ ได้มีความเข้าใจในเรื่องบทบาทและความสำคัญของ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม อีกทั้งยังมีรูปแบบบูรณาการแนวคิดรวมทั้งแนวปฏิบัติของงานเพื่อสังคมในขั้นตอนดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดงานประชุมนานาชาติ ‘2018 National Co-ordinating Center for Public Engagement’ วันที่ 24 พฤศจิกายน – วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์สหราชอาณาจักร อันมีจุดประสงค์หลัก คือ แลกเปลี่ยนความรู้, แลกประสบการณ์, สอนขั้นตอนปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมสืบต่อไป

Schoolproject

ความสำคัญของโครงการมีอะไรบ้าง

โครงการ คือ การดำเนินงานกิจกรรม ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือ ศึกษา, ค้นคว้า, สอบถาม อันเป็นขั้นตอนปฏิบัติด้วยตัวเอง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสามารถ, ความถนัด รวมทั้งความสนใจ ด้วยอาศัยกระบวนทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งวิธีอื่นๆ อีกมากมายเพื่อนำไปใช้ในการศึกษาเพื่อหาคำตอบให้กับเรื่องที่ให้ความสนใจ โดยมี ครู – อาจารย์ เป็นผู้กระตุ้นและคอยให้คำแนะนำตลอดจนให้คำปรึกษาแก่นักเรียนอย่างใกล้ชิด โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนเลือกหัวข้อที่ศึกษา, วิธีค้นคว้า, ขั้นตอนดำเนินกิจกรรม, วางแผนล่วงหน้า มีการกำหนดขั้นตอนดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับการทำโครงงานนี้ ทำได้ทุกระดับชั้นของสถานศึกษา โดยอาจสร้างงานรายบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับลักษณะของโครงงานได้อย่างสอดคล้อง ถ้าทำคนเดียวอาจเป็นโครงการเล็กๆ ที่มีเนื้อหาไม่ยุ่งยากซับซ้อน ถ้าทำเป็นกลุ่มอาจทำโครงการใหญ่มีความยากเพิ่มมากขึ้นก็ได้
โครงการดี มีคุณภาพ จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้-ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องราวที่สื่อออกไปได้อย่างถูกต้อง กระชับ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลา ให้แก่ผู้อนุมัติหรือผู้ตรวจสอบอีกด้วย เพราะใช้เวลาอ่านเพียงไม่นานก็สามารถตัดสินใจได้ อีกทั้งยังทำให้ขั้นตอนปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ และยังเป็นวิธีให้เห็นแสดงถึงประสบการณ์, ศักยภาพในการทำงาน ของผู้ทำงานอีกด้วย
สรุปแล้ว โครงการ คือ ขั้นตอนทำงานอันมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมมากมายหลากหลายกิจกรรม อีกทั้งยังเป็นการทำงาน ซึ่งต้องปฏิบัติตามวัตถุประสงค์อย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดระยะเวลารวมทั้งงบประมาณอันจำกัด มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน นอกจากนี้วิธีเขียนโครงการจำเป็นต้องนำเสนอความคิดเห็นอย่างถูกต้อง มีเหตุ มีผล บ่งบอกรายละเอียดอย่างชัดเจน

ความสำคัญของโครงการมีอย่างไรบ้าง

• ช่วยให้ขั้นตอนวางแผนและขั้นตอนดำเนินงาน เป็นไปตามระบบ มีความเรียบร้อย
• ช่วยให้ขั้นตอนต่างๆ มีความสอดคล้องกับนโยบายหรือความประสงค์ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่างๆ
• ทำให้ขั้นตอนดำเนินงานมีทิศทางอันชัดเจน รวมทั้งมีประสิทธิภาพออกมายอดเยี่ยม
• เป็นหลักฐานเพื่อใช้ประเมินงานที่ผ่านมา ตลอดจนเป็นแนวทางดำเนินงานครั้งต่อไปได้อย่างเป็นระเบียบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

โครงการที่ดี จำเป็นต้องมีการเสนอความคิดเห็น อย่างถูกต้อง มีเหตุผล พร้อมเขียนรายละเอียดได้อย่างชัดเจน โดยการปฏิบัติงานนั้นจะต้องบรรลุจุดประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้ โครงการที่มีความถูกต้อง-ชัดเจน จะส่งผลให้เกิดประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานหลายข้อด้วยกัน ได้แก่
• ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่าน ให้เขามีความเข้าใจในเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามที่ผู้เขียนต้องการสื่อให้ผู้อ่านรับรู้
• ช่วยประหยัดเวลาแก่ผู้อนุมัติหรือผู้ตรวจตรา ใช้เวลาอ่านเพียงไม่นานก็ตัดสินใจได้ทันที
• ทำให้การปฏิบัติงานตามโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์รวมทั้งเป้าหมายซึ่งกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
• ทำให้เห็นถึงประสบการณ์การทำงานของผู้ดำเนินงาน

ที่มาของข้อมูลที่ดีจาก แทงบอล รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความสำคัญกับคุณได้จากเว็บไซต์ของเรา พร้อมรับโปรโมชั่นสุดคุ้มเปิดคู่กีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวดเร็วทันใจด้วยระบบฝาก-ถอนออโต้เล่นง่ายจ่ายเงินไว รองรับธนาคารชั้นนำทั่วโลก การันตีความสนุกสนานผ่านการให้บริการที่มีความ มั่นคง ให้บริการด้วยรูปแบบที่ทันสมัยเข้าถึงได้ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เล่นแทงบอลได้ทุกที่ทุกเวลาจากอุปกรณ์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ต ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สนใจสมัครแทงบอลติดต่อทีมงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง เงินรางวัลใหญ่รอคุณอยู่

project

ความหมายของโครงการคืออะไร

คำว่า โครงการ คือ การดำเนินกิจกรรมอันประกอบไปด้วยแผนงาน โดยระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการคิดมาก่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ , ขอบเขตในการดำเนินโครงการ , การกำหนดระยะเวลา , งบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ โครงการ เป็นกิจกรรมหรือแผนงาน ที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนในการดำเนินงาน รวมทั้งมีความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังมีลักษณะกระจ่างชัดในเรื่องของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และแผนงานในการทำกิจการต่างๆ จำเป็นต้องมีการระบุถึงวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้
จากขอบข่ายดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า โครงการ คือ การดำเนินงานหรือกิจกรรม อันมีการเจาะลึกลงไปในบางเรื่อง มีการดำเนินงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมีการกำหนดระยะเวลานั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการกำหนด งบประมาณ , ทรัพยากรการที่ต้องใช้ รวมทั้งมีการดำเนินงานอย่างเฉพาะเจาะจง
เมื่อริเริ่มทำโครงการ จำเป็นต้องทำให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ มีรูปแบบการดำเนินงานอย่างมีระบบ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงงานบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิชาการ คือ วิชาความรู้อย่างถ่องแท้เจาะลึก ในศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างเจาะจง ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความรู้แก่ผู้ที่ได้ศึกษามากที่สุด โดยวิชาการต้องเป็นสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือ , ได้รับการยอมรับจากหลายๆฝ่าย มีความเป็นไปได้ ไม่ใช่เขียนขึ้นมาลอยๆ แบบปราศจากเหตุผล หรือไม่มีอะไรมารองรับ
จากคำนิยามในข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อนำความหมายของ 2 คำนี้ ได้แก่ โครงการ กับ วิชาการ มารวมเข้าด้วยกันก็จะหมายความว่า การดำเนินกิจกรรมโดยมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับวิชาการความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง โดยได้ถูกวางแผนงานเอาไว้แล้ว ส่วนการแบ่งก็ใช้การแบ่งขนาดย่อย แตกเป็นหลายหัวข้อ และมีการระบุรายละเอียดต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน เห็นเค้าโครงเป็นรูปร่าง เมื่อวางแผนกันเสร็จ ผู้จัดทำโครงการวิชาการก็ต้องเตรียมตัว ในการดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่คิดและจัดระเบียบเอาไว้แล้ว สุดท้ายโครงการวิชาการเหล่านี้ ต้องให้ประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจและศึกษาในโครงการเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ยกตัวอย่างโครงการวิชาการในโรงเรียน

โครงการวิชาการกลุ่มภาษาไทย เช่น

• กิจกรรมวันสุนทรภู่
• กิจกรรมวันภาษาไทย
• กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยกับโรงเรียนอื่น
• กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา เป็นต้น

โครงการวิชาการกลุ่มคณิตศาสตร์ เช่น

• กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน
• กิจกรรมเชาว์ไวไหวพริบทางปัญญา
• กิจกรรมทะยานสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาคณิตศาสตร์
• กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กับโรงเรียนอื่น betflix บาคาร่า เป็นต้น

โครงการวิชาการกลุ่มภาษาต่างประเทศ เช่น

• กิจกรรมแข่งขันขันร้องเพลงสากล
• กิจกรรมเล่านิทาน
• กิจกรรมสะกดคำศัพท์
• กิจกรรมคัดลายมือ
• กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษกับโรงเรียนอื่น เป็นต้น

Academicreport

การทำรายงานวิชาการมีอะไรบ้าง

การทำรายงานวิชาการ เป็นกระบวนการซึ่งต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า อีกทั้งต้องแบ่งออกเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน ดังนี้

1 .การเลือกเรื่อง
• มีความสำคัญ สอดคล้องกับบทเรียน และ เหมาะสมกับระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่
• เป็นสารประโยชน์แก่ตนเอง หรือ สาธารณชน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
• เป็นเรื่องอันน่าสนใจ ที่หาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอ้างอิงอื่นๆ ได้ไม่ยากและมีเพียงพอ
• แสดงการจำกัดในการดำเนินงานอย่างชัดเจน อย่าใช้หัวข้อเรื่องอันมีความหมายกว้าง จนผู้ศึกษาไม่เห็นแนวทางดำเนินงานอย่างแน่นอน

2. การวางโครงเรื่อง
• พิจารณาจากวัตถุประสงค์ว่ารายงานวิชาการในครั้งนี้ต้องการนำเสนออะไรมากที่สุด
• ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ , อีเล็กทรอนิกส์ , ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น
• เมื่อได้ข้อมูลพอสมควรแล้ว ก็นำมาปรับปรุงโครงเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยตัดเนื้อหาเกินความจำเป็นออก เพิ่มเติมข้อมูลที่ขาด จัดลำดับหัวข้อให้เหมาะสม
• โดยการวางโครงเรื่องที่ดี ต้องมีความกระชับ เจาะจงไปยังเนื้อหา ไม่น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง
• ทุกหัวข้อย่อยต้องสอดคลส้องกับประเด็นสำคัญของเรื่อง

3. การรวบรวมข้อมูล
สืบค้นข้อมูลโดยยึดหลักตามแผนที่วางไว้ ข้อมูลสามารถหาได้จาก สื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งสื่ออีเล็กทรอนิกส์ จากการ อ่าน , ฟัง , ดู , สังเกต , วิเคราะห์ , ไถ่ถาม , การหาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นอกจากนี้เมื่อคุณหาข้อมูลมาจากแหล่งไหน ให้จดไว้ เนื่องจากต้องนำมาใช้ในการเขียนบรรณานุกรมเอกสารอ้างอิงประเภทต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

4. การเรียบเรียงข้อมูล
ให้เรียบเรียงสาระสำคัญตามหัวข้อที่วางไว้ ต้องนำเสนอรายละเอียด ข้อมูล รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ให้ชัดเจน ด้วยสำนวนของตัวเอง ใช้รูปประโยคอย่างกระชับ เน้นตอนสำคัญ ไม่ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ยืดเยื้อ และแต่ละประโยคต้องมีใจความสมบูรณ์

5. การจัดทำรูปเล่ม
สำหรับการทำรายงานวิชาการ ต้องประกอบส่วนสำคัญอย่างน้อย 5 ส่วน ในแต่ละส่วนจะต้องมีลักษณะสำคัญรวมทั้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ปกนอก ทำด้วยกระดาษหนา ประกอบด้วย ชื่อรายงาน , ชื่อผู้จัดทำ , เสนอต่อใคร
• ปกใน ใช้กระดาษแบบเดียวกับที่ใช้พิมพ์รายงาน โดยปกนอกอาจจะบุแค่ชื่อกลุ่ม แต่ปกในต้องระบุชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม ให้ครบถ้วน
• คำนำ เขียนบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างรายงานฉบับนี้อย่างพอสังเขป รวมทั้งกล่าวคำขอบคุณ ต่อผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย
• สารบัญ บอกถึงหัวข้อสำคัญของรายงาน โดยระบุเลขที่หน้าไว้ด้วย
• เนื้อหาสาระ จัดเรียงตามวิธีในขั้นตอนที่ 4
• บรรณานุกรม แบ่งออกเป็นสื่ออ้างอิงทั้งแบบสิ่งพิมพ์ และแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเรียงลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง
• ภาคผนวก ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบซึ่งสามารถมีหรือไม่มีก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วมักจัดทำส่วนนี้ขึ้น เพราะต้องการนำเสนอรายละเอียดยิบย่อยอื่นๆ เป็นการเสริมรายงานชิ้นนี้ ให้มีกระจ่างชัดมากว่าเดิม
• สุดท้าย ให้ผู้จัดทำปิดท้ายด้วยการใส่แบบประเมินรายงานวิชาการเข้าไปด้วย เป็นอันเสร็จ

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ เป็นภารกิจที่สำคัญของสัตวแพทย์แสดงให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกันในวงวิชาชีพที่เติบโต ขยายตัวในหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งวิชาชีพสัตวแพทย์มีความสำคัญในการดูแลรักษาสัตว์ แต่ไม่เพียงเท่านั้นยังรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดล้วนมีส่วนต่อการรับผิดชอบประชาชนที่มีภารกิจการควบคุมมาตรฐานในด้านอาหารสัตว์ Read more

โครงการจัดประชุมวิชาการ – Ascons2017

ก้าวสู่ปีที่ 36 สำหรับโครงการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ โดยคณะสถิติประยุกต์ (GSAS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในการสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การนำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สำหรับในปี พ.ศ.2561 นี้ คณะสถิติประยุกต์ได้เสนอจัดงานโครงการ The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences (BADS) และจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 ในปีนี้เปิดโอกาสให้มีการเข้าประชุมในด้านที่เกี่ยวข้องในวงกว้างมากขึ้น โดยเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายกลุ่ม สืบเนื่องมาจากผลประเมินที่มีเสียงตอบรับดียิ่งขึ้นในทุกๆ ปี
โครงการจัดประชุมวิชาการ –Ascons2017

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่นโยบาย Thailand 4.0 ให้มีความก้าวหน้าทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และมวลรวมภายในประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมกับชาติอื่น ซึ่งการจัดการให้มีผลสำคัญต่อนโยบายดังกล่าวนั้น จึงต้องพึ่งองค์ความรู้ทางด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ที่เป็นหัวใจสำคัญเข้ามามีบทบาทช่วยในการจัดการตั้งแต่สังคมจุดเล็กๆ องค์กรจนถึงระดับประเทศ คณะสถิติประยุกต์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายระดับชาติดังกล่าว จึงเห็นสมควรว่าการจัดโครงการในปีนี้ควรนำประเด็นเรื่อง “Digital Transformation and Thailand 4.0” เป็นหัวข้อหลักในการจัดประชุม เนื่องจากการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการจัดการองค์กร มีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรากฐานรองรับ “สังคมสารสนเทศ” (Information Society) ที่ช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนามวลรวมระดับชาติ กล่าวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารรัฐ และอื่นๆ เป็นต้น
การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 มีกิจกรรม 2 ประเภท คือ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย ชาวต่างประเทศจำนวน 2-3 คน มาเป็นวิทยากร ในประเด็นเรื่อง “Digital Transformation and Thailand 4.0” และการนำเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัย โดยแบ่งกลุ่มตามหัวข้อประเด็นย่อย เช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ กลุ่มสถิติประยุกต์ กลุ่มเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ กลุ่มการบริหารเทคโนโลยี เป็นต้น จากผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน ทั้งนี้จะนำบทความที่ผ่านการคัดเลือกเผยแพร่และต่อยอดเป็นองค์ความรู้ต่อไป
การจัดประชุมวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีนโยบายจัดให้มีการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาตินั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศและด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการกระตุ้น นักวิชาการผู้สนใจค้นคว้าวิจัยด้านทฤษฎี ระเบียบวิธี ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนให้โครงการนี้สัมฤทธิ์ผลเป็นแหล่งรวมผลการศึกษา วิจัยในสาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป

การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET)

นับเป็นปีที่ 10 สำหรับการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าที่นำกำลังเครือข่ายทั้ง 9 แห่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และร่วมกับอีก 1 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ Industrial 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งยังตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยในอนาคต
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรรมไฟฟ้า
จุดเริ่มต้นของการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก การประชุมครั้งแรกได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2551 โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจัดกิจกรรมต่อเนื่องนับจากนั้นเป็นต้นมา เป็นโครงการจากความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 มหาวิทยาลัย (Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology: EENET) ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ร่วมกับ 1 สถาบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยการจัดประชุมวิชาการจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ความสำคัญที่จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าในทุกปีโดยมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ยังได้เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมส่งบทความวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งนี้บทความที่มีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับการคัดเลือก ให้ตีพิมพ์ลงในวารสารเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Network Journal) หรือ EENET Journal เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ
การจัดประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 ในปี 2561 (The 10th Electrical Engineering Network 2018 : EENET 2018) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาให้ชาติก้าวหน้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 -3 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย “วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาให้ชาติก้าวหน้า สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (Electrical Engineering for National Development to Stability, Wealthiest and Sustainability)

Academic-photo

โครงการวิชาการมีประโยชน์อะไร

project-photo
ปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนจำเป็นต้องคิดเสมอก่อนลงมือทำก็คือเมื่อเราเลือกทำสิ่งนั้นลงไปแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง Read more

1 2 3