Total-project

โครงการมีกี่ประเภท

การจัดทำโครงการต่างๆ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ…

โครงการสร้างสิ่งประดิษฐ์สร้างผลิตผลผลิตใหม่ๆ

ศึกษาในเรื่องของทฤษฎีต่างๆ มาประยุกต์ นำหลักการที่เคยเรียนมาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพื่อใหม่ๆ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน โดยสิ่งประดิษฐ์นี้ อาจเป็นสิ่งที่ผู้ดำเนินงานสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง หรืออาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นก็ได้ นอกจากนี้ยังต้องสร้างแบบจำลองเพื่อบอกเล่าแนวคิดต่างๆ ต่อมาเมื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วต้องสามารถใช้ได้จริง เช่น…
• เครื่องกรองดักไขมันในน้ำ
• เครื่องช่วยเพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
• ภาชนะรักษ์โลกร้อนย่อยสลายง่ายทำจากพืช เป็นต้น

โครงการจัดทำธุรกิจหรือบริการ

ศึกษาในเรื่องของขั้นตอนฝึกรวมทั้งสร้างประสบการณ์อันแปลกใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต โครงการนี้เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบศึกษาข้อมูลอันสมัยอยู่ตลอดเวลาหรือช่องทางดำเนินธุรกิจอันมีบุคลิกภาพ, ความรู้, ความสามารถ, รักในงานบริหาร, ขยัน, สามารถอดทนต่อปัญหาต่างๆ ได้ดี ต้องจัดทำในรูปแบบธุรกิจ จากการใช้ความรู้, ทักษะ, ประสบการณ์ในอาชีพ นำมาผสมผสานเข้ากับธุรกิจที่สร้างเงินให้งอกเงยได้จริง ลักษณะของโครงการจะต้องมีความสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปในอนาคต เช่น…
• ส่งอาหารด้วยหุ่นยนต์อันทันสมัย
• โรงอาบน้ำร้อนใจกลางกรุง
• ร้านอาหารที่ผสมผสานกับป่า เป็นต้น

โครงการทดลองและวิจัย

มุ่งเน้นศึกษาค้นคว้าเพื่อหาคำตอบของปัญหา ซึ่งต้องการออกแบบ, ทดลอง และดำเนินขั้นตอนทดลอง เพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับโครงการประเภทนี้จะต้องมีการใช้ตัวแปรอิสระ และแน่นอนว่าจะต้องมีผลต่อตัวแปรตามหรือตัวแปรที่ต้องศึกษา นอกจากนี้ยังต้องมีขั้นตอนควบคุมตัวแปรอื่นๆ ที่ไม่ต้องการศึกษาอีกด้วย โดยมีลักษณะเริ่มจากการสร้างสมมุติฐานและประเมินถึงผลผลิตที่จะเกิดขึ้นตามมา เช่น…
• ทอลองเพาะชิ้นส่วนของมนุษย์ลงในร่างกายหนู
• รถยนต์สะเทินน้ำสะเทินบก
• รถที่สามารถบินได้
• ไข่เค็มสูตรใหม่ เป็นต้น

โครงงานประเภทสำรวจ

ไม่จำเป็นต้องมีขั้นตอนกำหนดตัวแปรใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่เป็นการสำรวจพร้อมรวบรวมข้อมูลอย่างเจาะลึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ แล้วจึงค่อยนำข้อมูลนั้นมาแบ่งแยกออกเป็นหมวดหมู่ พร้อมนำเสนอในรูปแบบต่างๆ อย่างมีระบบ เพื่อนำไปสร้างเป็นองค์ความรู้ รอให้ผู้สนใจมาเปิดอ่านและลงมือศึกษาต่อไป เช่น…
• สำรวจมลภาวะทางอากาศในชุมชน
• ลักษณะนามของภาษาถิ่น
• ภาษาแสลงในหนังสือพิมพ์ ตลอดจนภาษาเฉพาะของวงการต่างๆ เป็นต้น

โครงงานประเภททฤษฏี

นำเสนอทฤษฎีใหม่ๆ อันสุดบรรเจิด ขึ้นมา แล้วนำเสนอแนวคิดนั้นมาสร้างเป็นโครงงาน โดยผู้ดำเนินงานจะต้องศึกษาจนกลายเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี เช่น
• ความมหัศจรรย์ของความเชื่อเรื่องเลข 69
• คณิตคิดเร็ว
• เกษตรแบบผสมผสาน เป็นต้น