place-education

โครงการพัฒนา คือ

โครงการ คือ ขั้นตอนวางแผนงานอย่างเป็นระบบ ดำเนินงานหลายกิจกรรม โดยต้องอาศัยอุปกรณ์, เงิน เพื่อดำเนินงาน เป้าหมายคือ เดินตามวัตถุประสงค์ซึ่งวางแผนไว้ เพราะฉะนั้นโครงการจึงเป็นส่วนสำคัญอีกข้อหนึ่งของขั้นตอนวางแผนงาน อันทำให้องค์กร, หน่วยงาน, สถานศึกษา บรรลุผลสำเร็จ
พัฒนา คือ ทำให้เกิดผลเจริญงอกงาม อันเป็นสิ่งยั่งยืนถาวร
สรุปแล้ว โครงการพัฒนา จึงหมายถึง ขั้นตอนวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน อันควบรวมด้วยกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้บุคคลหรือกลุ่มคน ปฏิบัติงานด้วยตัวเองตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ก่อให้เกิดความเจริญ ความยั่งยืนแก่ทั้งบุคคล ทางด้านร่างกาย, อารมณ์, สังคม หรือ สติปัญญา
โครงการพัฒนา เป็นการจัดกิจกรรมอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนา ทั้งทางด้านร่างกาย, อารมณ์, สังคม และสติปัญญา โดยโครงการดีมีคุณภาพ ย่อมทำให้ประสิทธิภาพดำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้งให้ผลตอบแทนหรือประโยชน์จะต้องคุ้มค่า ซึ่งโครงการพัฒนาที่ดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้…

• ตอบสนองความต้องการ รวมทั้งแก้ปัญหาขององค์การ, หน่วยงาน, สถานศึกษา ได้
• มีวัตถุประสงค์ชัดเจน เห็นภาพ พร้อมนำไปดำเนินงานและปฏิบัติตามได้
• รายละเอียดเนื้อหาต่างๆ จะต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน
• รายละเอียดเนื้อหาต่างๆ เข้าถึงง่าย อ่านแล้วเข้าใจทันที
• นำไปปฏิบัติได้จริง อันมีความสอดคล้องกับแผนงานหลักขององค์การ ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลได้
• ต้องกำหนดขอบข่ายหรือหัวข้อต่างๆ จากข้อมูลเป็นจริง อีกทั้งยังเป็นข้อมูลซึ่งได้รับการวิเคราะห์อย่างเจาะลึก
• ต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านทรัพยากรรวมทั้งบริหารอย่างเหมาะสม
• ต้องกำหนดระยะเวลาดำเนินงาน พูดง่ายๆ คือ จำเป็นต้องระบุวันเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการ

ลักษณะของโครงการพัฒนาที่ดี

• มีความชัดเจน คือ สามารถตอบคำถามของผู้อ่านได้อย่างตรงจุด ทั้งในเรื่องของเนื้อหา รวมทั้งความชัดเจนของภาษา
• มีความเป็นไปได้ คือ ต้องมีความชัดเจน เมื่อดำเนินงานแล้วจะต้องเห็นแสงสว่างว่าจะประสบความสำเร็จ
• ประหยัด การที่จะไปสู่ความสำเร็จได้ คุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคนานาชนิด โดยเฉพาะ ‘ปัญหา’ โดยในแต่ละวิธีจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน, ระยะเวลา รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ เพราะฉะนั้น จึงควรเลือกทางเลือกเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด, ต้องประหยัดเวลา, ทรัพยากรมากสุด ซึ่งต้องมาจากการขบคิดทั้งสิ้น
• มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนดำเนินโครงการอันมีคุณสมบัติ ประหยัดเวลา, ทรัพยากร จนกระทั่งได้ผลลัพธ์ตาม ประสงค์ หรือได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ถือว่ามีประสิทธิภาพ
• มีความเชื่อมั่นในระดับดีเยี่ยม โครงการที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เล็งเห็นความเป็นไปได้ นอกจากนี้ถ้าหากมีเหตุจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้ดำเนินโครงการ ก็สามารถดำเนินงานได้ประสบผลสำเร็จได้ใกล้เคียงกัน
• ประเมินผลได้ ต้องสามารถประเมินผลได้ คิดวิเคราะห์แยกแยะว่ามีความแตกต่างกัน มาก – น้อยเพียงใด เมื่อนำมาเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นผลลัพธ์ คือ ตัวบ่งบอกผลสัมฤทธิ์ได้ดีที่สุด
• ผลประโยชน์ เมื่อโครงการสำเร็จเสร็จสิ้น ผู้ดำเนินงานต้องบอกได้ว่า ใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ สามารถบอกกล่าวทั้งผลประโยชน์โดยตรง – ผลประโยชน์ทางอ้อมได้