โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ เป็นภารกิจที่สำคัญของสัตวแพทย์แสดงให้เห็นถึงการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกันในวงวิชาชีพที่เติบโต ขยายตัวในหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งวิชาชีพสัตวแพทย์มีความสำคัญในการดูแลรักษาสัตว์ แต่ไม่เพียงเท่านั้นยังรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านการเกษตรและเทคโนโลยี ซึ่งทั้งหมดล้วนมีส่วนต่อการรับผิดชอบประชาชนที่มีภารกิจการควบคุมมาตรฐานในด้านอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากสัตว์เริ่มต้นจากการเลี้ยงสัตว์ การดูแลรักษาตลอดจนทำงานควบคู่ทางด้านวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าของสินค้าใหม่รองรับการขยายตัวทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม วิชาชีพสัตวแพทย์จึงมีบทบาทต่อบริบททางสังคมให้เจริญเติบโต ไม่ใช่มีภารกิจด้านดูแลรักษาสุขภาพเพียงอย่างเดียว
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตว์แพทย์
รูปแบบการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการสัตวแพทย์ การเลี้ยงสัตว์ ส่งเสริมให้นักวิชาการไทยได้มีโอกาสในการเสนอผลงานยังเวทีระดับนานาชาติ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้กว่า 1,000 คน ทั้งบรรดาสัตวแพทย์ นักวิชาการ นักศึกษา นักวิจัย ผู้แทนภาครัฐ ผู้กำหนดนโยบายการเลี้ยงสัตว์ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ผู้สนใจจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอื่นทั่วโลกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ
สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้บนเวที การนำเสนอบทความวิชาการ บทความวิจัยในด้านต่างๆ ตั้งแต่การเฝ้าระวังโรคติดต่อสัตว์ไปยังคน โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ รวมถึงเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมการผลิตปศุสัตว์ส่งออก การเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการค้าและการลงทุน ทั้งหมดเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสนองนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศในยุคประเทศไทย 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ให้ประสบผลสำเร็จในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่การทำแบบปล่อยผ่าน การจัดการประชุมที่นำความรู้และหลักสูตรทางสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต หรือการได้รับข้อคิด ประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็เป็นข้อมูลส่วนสำคัญที่จะถ่ายทอดไปสู่สัตวแพทย์รุ่นใหม่ นำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดความเข้มแข็งของวิชาชีพสัตวแพทย์ในระดับประเทศและภูมิภาค อีกทั้งมีความคาดหวังให้บุคลากรด้านนี้ในประเทศไทย เตรียมสู่ความพร้อมความเป็นผู้นำทางด้านสัตวแพทย์ในระดับประชาคมอาเซียนอีกด้วย
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์ที่จัดต่อเนื่องกันทุกๆ ปี คาดว่าประเทศไทยจะได้รับการยอมรับในวงวิชาการปศุสัตว์ ความพร้อมในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความปลอดภัยของอาหารที่ได้มาตรฐานการผลิตอาหาร มีมาตรฐานในการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ยับยั้งการเกิดโรคอุบัติใหม่ การประชุมและแลกเปลี่ยนร่วมกันนำสู่การพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ผู้บริโภคภายในประเทศและนานาประเทศ ซึ่งมีผลต่อความความน่าเชื่อถือต่อระดับภูมิภาคอาเซียน พร้อมด้วยความน่าเชื่อถือระดับโลกอันยั่งยืนต่อไปข้างหน้า