Organization-project

โครงการที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร

‘โครงการ’ คือ สิ่งที่มนุษย์จัดทำขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อความประสงค์เฉพาะด้าน รวมทั้งนำมาตอบสนองต่อแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้ประสบผลสำเร็จ โดยโครงการแต่ละชิ้นงานล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของตัวเอง ตามแต่หัวข้อที่ให้ความสนใจ อีกทั้งยังมีการกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้ดำเนินงานจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากโครงการจะไม่ดำเนินตลอดไป ต่างจากงานประจำประจำ
สำหรับความหมายของ โครงการ ได้มีผู้ให้คำจำกัดความของความหมายของมันไว้มากมายทั้ง นักการตลาด, นักวิชาการ และนักกฎหมาย แต่ทั้งนี้ความหมายโดยรวมก็ล้วนแล้วแต่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะฉะนั้นนั้นจึงสรุปได้ว่า…
โครงการ คือ กิจกรรมอันมีฐานะเป็นวิธีดำเนินงานอิสระ มีหน้าที่ วิเคราะห์วางแผนด้วยความแยบยล พร้อมนำไปปฏิบัติ นอกจากนี้ยังต้องมีการกำหนดลักษณะอย่างกระจ่างชัด ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดสิ้นสุด สำหรับแผนเพื่อนำมาดำเนินขั้นตอนต่างๆ จำเป็นต้องระบุวัตถุประสงค์ด้วย วิธีวางแผนล่วงหน้านี้ ต้องจัดทำขึ้นอย่างมีระบบ จำเป็นต้องมีกิจกรรมย่อยหลากหลายกิจกรรมซึ่งจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพื่อดำเนินงานทั้งสิ้น อันมีความคาดหวังจะได้รับผลตอบแทนงอกเงยอย่างงดงาม ดังนั้นคุณจะเห็นแล้วว่าโครงการ จึงเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่ง อันจะทำให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย หากแต่โครงการนั้นใครๆ ก็ทำได้ แต่โครงการแบบไหนล่ะถึงจะเรียกว่าดีมีคุณภาพ

คุณสมบัติของโครงการดีมีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้แก่องค์กร

• ตอบสนองความต้องการตลอดจนสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ขององค์กรหรือหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน นำไปปฏิบัติตามได้อย่างเป็นระบบ
• รายละเอียดต่างๆ ของโครงการ จำเป็นต้องมีความผสมผสานกัน เช่น วัตถุประสงค์ต้องมีความสัมพันธ์กับเหตุผล, วิธีดำเนินงานต้องสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ เป็นต้น
• รายละเอียดต่างๆ ที่จัดทำขึ้นมาสามารถเข้าใจง่าย ง่ายต่อการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
• สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ตั้งอยู่บนแผนงานหลักขององค์การอีกทั้งยังสามารถติดตามเพื่อประเมินผลได้
• ต้องกำหนดหัวข้อขึ้นจากข้อมูลที่มีความเป็นจริง อีกทั้งตัวเองข้อมูลยังต้องได้รับการวิเคราะห์อย่างถ้วนถี่
• โครงการจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทางด้านกำลังทรัพย์, ทรัพยากร รวมทั้งบริหารอย่างเหมาะสม
• ต้องมีระยะเวลาดำเนินงาน ระบุวันเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดกิจกรรม

สำหรับคำแนะนำที่อยากจะมอบให้แก่นักสร้างโครงการมือใหม่ก็คือ โครงการที่คุณสร้างขึ้นถึงแม้จะเข้าข่ายลักษณะดีมากเพียงใดก็ตาม หากแต่ในโลกของความจริงแล้ว ตัวโครงการเองก็มิอาจแก้ไขปัญหาต่างๆ ขององค์กร, หน่วยงาน หรือ สังคม ตามที่ได้เขียนไว้ได้ทั้งหมดทุกข้อ เนื่องจากขั้นตอนดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ยังเต็มไปด้วยส่วนประกอบ รวมทั้งปัจจัยภายนอกอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งอาจทำให้ขั้นตอนดำเนินงานโครงการบรรลุด้อยประสิทธิภาพลงไป หรือบางครั้ง โครงการนี้อาจดีในช่วงเวลาหนึ่ง แต่มันอาจมีประโยชน์น้อยในอีกช่วงเวลาหนึ่งก็ได้ ขอจงยึดหลักความจริงนี้ไว้ด้วย