Academic-project

วิธีเขียนโครงการทางวิชาการ

โครงการ คือ กิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน, สร้างบริการทางวิชาชีพ โดยผู้ดำเนินโครงการเป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่จะทำด้วยตัวเอง เป็นวิธีนำเทคโนโลยี, ความรู้ รวมทั้งประสบการณ์ มาผสมผสานพร้อมปฏิบัติงานด้วยตนเอง หรือดำเนินงานเป็นหมู่คณะ อันมีขั้นตอนเป็นระบบชัดเจน และผลลัพธ์สุดท้ายต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
สำหรับวิธีจัดทำโครงการทางวิชาการ เป็นวิธีหนึ่งซึ่งนำมาใช้ในสถานศึกษา หวังผลให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง จากการใช้กระบวนการ อันเป็นขั้นตอนรวมทั้งใช้ความรู้ที่ตัวเองได้เรียนรู้มาตลอดชีวิต เพิ่มเติมด้วยทักษะ พร้อมประสบการณ์ที่สั่งสมมา พัฒนาชิ้นงานออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์
ขั้นตอนดำเนินงานของโครงการวิชาการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่…

1. วางแผนในชั้นเรียน

ผู้เรียนทุกคนมาร่วมกันเพื่ออภิปรายเนื้อหารวมทั้งค้นหาขอบเขตของโครงการที่มีจุดประสงค์พัฒนา รวมทั้งพิจารณาสาระสำคัญๆ ที่จำเป็นในรายวิชาต่างๆ เช่น ออกไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในงานนั้นๆ เป็นต้น ขั้นตอนรวบรวมข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญมีความจำเป็นมาก เพราะจะได้นำมาวางแผนได้อย่างเหมาะสม

2. ดำเนินงานตามโครงการ

ลงมือปฏิบัติงานตามแผนซึ่งวางไว้อย่างดี เช่น ออกไปสัมภาษณ์พร้อมจดบันทึก นำมาเรียบเรียงให้เป็นภาษาสละสลวย แล้วนำชิ้นงานที่กำหนดมาปฎิบัติให้เป็นผลสำเร็จ ทั้งนี้สามารถเป็นได้ทั้งโครงการบุคคลหรือกลุ่ม โดยผู้เรียนจำเป็นต้องใช้ทักษะทั้งหมดนำมาผสมผสานสอดคล้องให้เข้ากันให้จงได้

3. ตรวจสอบและกำกับงาน

ขั้นตอนนี้ผู้เรียนต้องนำข้อมูลมาอธิปราย พร้อมให้ข้อมูลย้อนกลับ ทั้งในขณะที่ผู้เรียนกำลังจัดทำโครงการ ต่อมาเมื่อขั้นตอนดำเนินงานสิ้นสุดลง อาจารย์ผู้สอนก็จะให้คำแนะนำ, วิพากษ์ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมให้ผู้ดำเนินงานช่วยกันวิเคราะห์งาน เพื่อนำไปปรับปรุงต่อไป

วัตถุประสงค์ของวิธีจัดทำโครงการวิชาการ

• ส่งเสริมให้ผู้เรียนผสมผสานความรู้ความสามารถ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนสร้างงานประดิษฐ์คิดค้น, บริหารงาน จนกระทั่งนำไปปฏิบัติงานจริงได้ มีประโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ง หรือมีประโยชน์ต่อสังคม
• ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมอย่างมีระบบ รู้จักทำงานร่วมกับผู้อื่น มีความกล้าพูดคุยสอบถามและตรวจสอบได้
• ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ ตลอดจนแก้ปัญหาขจัดอุปสรรคอันเกิดขึ้นได้ สร้างความเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะสามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ตามหวังเมื่อจบการศึกษา
ประโยชน์ของวิธีจัดทำโครงการวิชาการ
• ผลักดันให้ผู้เรียนนำความรู้, ทักษะไปผสมผสานเพื่อสร้างชิ้นงาน ตลอดจนนำไปปฏิบัติจริงได้
• สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
• วางแผนทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้
• ฝึกขั้นตอนทำงานด้วยตัวเองหรือทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักแบ่งงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• ฝึกทักษะสร้างสรรค์
• ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความกล้าเผชิญหน้าปัญหา ลงมือแก้ปัญหาและทำลายอุปสรรคที่ขวางหน้า ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด เพราะไม่ว่าจะวางแผนไว้ดีแค่ไหนแต่งานจริงสามารถเกิดปัญหาได้ตลอดเวลา หนทางแก้ปัญหาคือสิ่งสำคัญ