โครงการจัดประชุมวิชาการ – Ascons2017

ก้าวสู่ปีที่ 36 สำหรับโครงการจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์ โดยคณะสถิติประยุกต์ (GSAS) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในการสัมมนาทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในเชิงวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อหรือประเด็นใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่การนำวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สำหรับในปี พ.ศ.2561 นี้ คณะสถิติประยุกต์ได้เสนอจัดงานโครงการ The 3rd NIDA Business Analytics and Data Sciences (BADS) และจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 ในปีนี้เปิดโอกาสให้มีการเข้าประชุมในด้านที่เกี่ยวข้องในวงกว้างมากขึ้น โดยเชิญชวนผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายกลุ่ม สืบเนื่องมาจากผลประเมินที่มีเสียงตอบรับดียิ่งขึ้นในทุกๆ ปี
โครงการจัดประชุมวิชาการ –Ascons2017

ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยให้ความสำคัญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่นโยบาย Thailand 4.0 ให้มีความก้าวหน้าทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และมวลรวมภายในประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมกับชาติอื่น ซึ่งการจัดการให้มีผลสำคัญต่อนโยบายดังกล่าวนั้น จึงต้องพึ่งองค์ความรู้ทางด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนสนเทศ ที่เป็นหัวใจสำคัญเข้ามามีบทบาทช่วยในการจัดการตั้งแต่สังคมจุดเล็กๆ องค์กรจนถึงระดับประเทศ คณะสถิติประยุกต์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนโยบายระดับชาติดังกล่าว จึงเห็นสมควรว่าการจัดโครงการในปีนี้ควรนำประเด็นเรื่อง “Digital Transformation and Thailand 4.0” เป็นหัวข้อหลักในการจัดประชุม เนื่องจากการจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางด้านสถิติและการจัดการองค์กร มีประโยชน์อย่างยิ่งในการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาทั้งในระดับองค์กรและระดับประเทศ เพราะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นรากฐานรองรับ “สังคมสารสนเทศ” (Information Society) ที่ช่วยขับเคลื่อนในการพัฒนามวลรวมระดับชาติ กล่าวคือ เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การสาธารณสุข การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบริหารรัฐ และอื่นๆ เป็นต้น
การจัดประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 มีกิจกรรม 2 ประเภท คือ การบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิชาวไทย ชาวต่างประเทศจำนวน 2-3 คน มาเป็นวิทยากร ในประเด็นเรื่อง “Digital Transformation and Thailand 4.0” และการนำเสนอบทความทางวิชาการ บทความวิจัย โดยแบ่งกลุ่มตามหัวข้อประเด็นย่อย เช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ กลุ่มสถิติประยุกต์ กลุ่มเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ กลุ่มการบริหารเทคโนโลยี เป็นต้น จากผู้ที่สนใจเข้าร่วมส่งผลงาน ทั้งนี้จะนำบทความที่ผ่านการคัดเลือกเผยแพร่และต่อยอดเป็นองค์ความรู้ต่อไป
การจัดประชุมวิชาการทางด้านสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีนโยบายจัดให้มีการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาตินั้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาทั้งด้านทรัพยากรบุคคลของประเทศและด้านวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยการกระตุ้น นักวิชาการผู้สนใจค้นคว้าวิจัยด้านทฤษฎี ระเบียบวิธี ที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้ทฤษฎีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนให้โครงการนี้สัมฤทธิ์ผลเป็นแหล่งรวมผลการศึกษา วิจัยในสาขาสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในการพัฒนาประเทศต่อไป