project-photo

องค์ประกอบของโครงการทางวิชาการ

สำหรับในวันนี้เราได้นำสาระความรู้เรื่อง ‘องค์ประกอบที่จำเป็นต้องมีในโครงการทางวิชาการ’ มาให้ผู้ที่กำลังสนใจเรื่องนี้ ได้ทำไปใช้และเรียนรู้ เมื่อคุณศึกษาจนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว อย่าลืมว่าการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง คือวิธีเรียนรู้อันดีที่สุด ซึ่งวิธีเขียนโครงการวิชาการมีองค์ประกอบหลัก ดังนี้…

• จำเป็นต้องระบุชื่อโครงการ หรืออาจใช้หัวข้อกิจกรรมเป็นชื่อก็ได้
• กล่าวถึงชื่อเจ้าของโครงการ และที่อยู่
• กล่าวชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
• งบประมาณ ควรใส่ทั้งตัวเลขและเป็นลายลักษณ์อักษร
• หลักการกับเหตุผล ตามปกติทั่วไปแล้วนักทำโครงการมืออาชีพมักนิยมเขียนเป็น 3 ส่วน สำหรับส่วนแรกกล่าวถึงภาพในมุมมองกว้างๆ เช่น ข้อมูลระดับประเทศ, จังหวัด เป็นต้น ส่วนที่ 2 กล่าวถึงเรื่องเจาะจงมากยิ่งขึ้น พร้อมใส่ข้อมูลสารสนเทศลงไป ถ้ายิ่งบอกข้อมูลเป็นร้อยละ ยิ่งดูมีน้ำหนัก น่าเชื่อถือมากขึ้น ส่วนที่ 3 กล่าวถึงวิธีแก้ปัญหา ถ้าทำได้ทั้ง 3 ข้อนี้ก็จะกลายมาเป็นหลักการและเหตุผลอันน่าเชื่อถือแล้ว
• เขียนวัตถุประสงค์ บอกกล่าวว่าทำโครงการนี้ด้วยเหตุผลอะไร ถ้าต้องการเขียนให้ออกมาดูเป็นมืออาชีพ แนะนำว่าให้เขียนแค่วัตถุประสงค์หลักๆเท่านั้นก็พอ ซึ่งไม่ควรเกิน 3 ข้อ
• ระบุกลุ่มเป้าหมาย ว่าใครจะได้ประโยชน์จากโครงการนี้ และมีจำนวนเท่าไหร่
• วิธีดำเนินงาน ส่วนนี้คุณควรเรียงลำดับให้ถูกต้องก่อนว่าขั้นตอนไหนมา ก่อน- หลัง เริ่มตั้งแต่ต้นไปจนจบ ส่วนใหญ่แล้วมักระบุเป็นขั้นเตรียมการ เช่น ร้อยเรียงมาจากตอนจัดทำโครงการขออนุมัติ, ขั้นตอนดำเนินงาน, คุณต้องระบุว่าทำอะไรบ้าง, เรียงลำดับกิจกรรมให้ตรงตามความเป็นจริง นอกจากนี้ยังควรมีตารางกำกับกิจกรรมซึ่งต้องทำให้ดูง่าย ยกตัวอย่าง เช่น จัดทำเป็นตาราง 4 ช่อง ดังนี้…

ช่อง 1 บอกชื่อกิจกรรม
ช่อง 2 บอกเป้าหมายว่าดำเนินกิจกรรมเพื่ออะไร
ช่อง 3 บอกระยะเวลาทำกิจกรรม
ช่อง 4 บอกผลที่ผู้ดำเนินกิจกรรมคาดว่าจะได้รับจากการทำกิจกรรมนั้นๆ เพื่อนำมาประเมินในภายหลังว่า ตรงกับความประสงค์หรือไม่ นอกจากนี้อีกหลายๆ แหล่งเงินทุนที่มอบมาให้ ยังต้องการให้ผู้ดำเนินกิจกรรมทำปฏิทินเอาไว้ด้วย เนื่องจากมันจะทำให้คุณสามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างเป็นขั้นตอน

• งบประมาณ ผู้ดำเนินงานควรแจกแจง ในเรื่องของงบประมาณของแต่ละกิจกรรมอย่างละเอียด ตลอดจนนำตารางกำกับกิจกรรม 4 ช่องซึ่งได้กล่าวไว้ในข้างต้น มาช่วยในเรื่องของขั้นตอนคำนวณงบประมาณ เพื่อความแม่นยำ
• ประเมินผล ส่วนใหญ่มักประเมินผลจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ถ้าคุณตั้งเป้าหมายไว้ 50 คน ก็ควรทำตามนั้น ร่วมกับขั้นตอนประเมินผลจากการสอบถาม เป็นต้น
• ผลที่คาดว่าจะได้รับ ความเปลี่ยนแปลงหลังจบงาน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้งโดยตรงกับทางอ้อม