General-education-courses-news-site

รายละเอียดความหมายและความสำคัญของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป

 ‘กระทรวงศึกษาธิการแห่งประเทศไทย’ ได้มีการกำหนดให้วิชาศึกษาทั่วไปเป็นส่วนหนึ่ง ของหลักสูตรในอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งความต้องการในการมุ่งเน้นเพื่อผลิตบัณฑิต มีความรอบรู้ไม่ว่าจะทั้งภาคทฤษฏีหรือภาคปฏิบัติก็ตาม ตลอดจนสามารถนำวิชาเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม อีกทั้งยังทำให้ผู้ศึกษา มีแรงกระตุ้นในการคิดและวิเคราะห์ รวมทั้งเกิดการสังเคราะห์อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพยายามแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี สำหรับวิชาศึกษาทั่วไปจัดเป็นวิชามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ต่อการเป็นบัณฑิตเนื่องจากเป็น ส่วนหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตที่มีผลที่ดีต่อภาพรวมขององค์กร

วิชาพื้นฐาน คือ การปรับให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเบื้องต้น  

ถ้าถามว่าวิชาศึกษาทั่วไป มีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด หลายคนๆ อาจมองว่า แค่เข้ามาช่วยรวมหน่วยกิตทั้งหมดให้เพิ่มขึ้นมากเกินความจำเป็นใช่หรือไม่ ซึ่งทัศนคติเช่นนี้อาจไม่ถูกต้องเท่าไหร่นัก เนื่องจากผู้ที่จะเป็นบัณฑิตจำเป็นต้องมีคุณลักษณะทางด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือ ไปจากการได้องค์ความรู้เพื่อนำมาประกอบวิชาชีพ

วิชาศึกษาทั่วไปมีจุดประสงค์ ในการสร้างบัณฑิตให้มีความพร้อมทั้งกายและใจ ส่วนทางด้านวิชาชีพก็เปรียบเสมือนการสร้างเครื่องมือให้แก่บัณฑิตวิชา ให้แต่ละคนเป็นคนที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่เรียกได้ว่าเป็นคนเต็มคน สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่ช่วยในการพัฒนาคน 2 ด้าน ได้แก่…

  • การพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุข และมีอิสรภาพ
  • การพัฒนาคนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ – ซึ่งนำไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

เพราะฉะนั้นรายวิชาศึกษา จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น

‘รายวิชาศึกษาทั่วไป’ มีความจำเป็นกับทุกคน โดยแต่คนที่เป็นบัณฑิตจะต้องมีครบทุกประการ สำหรับแนวคิดดังกล่าวสามารถนำมาเชื่อมโยงคุณธรรมความรู้ที่เป็นความดีได้

news-General-education-courses-site

วิชาพื้นฐาน ช่วยพัฒนาความรู้ที่มีอย่างกว้างขวาง

ยกระดับโลกทัศน์ให้กว้างไกล มีความเข้าใจในธรรมชาติ ซึ่งมีทั้งต่อตนเอง, ผู้อื่น และสังคม ให้กลายเป็นผู้ใฝ่รู้ คิดได้อย่างมีเหตุผล ตลอดจนใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะระดับสากล อีกทั้งนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

เพราะฉะนั้นจึงมีการกำหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาใดๆ ก็ตาม จัดวิชาศึกษาทั่วไปในประเภทแบบจำแนกออกเป็นรายวิชาหรือในลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได้ ด้วยการรวมกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์, ภาษา รวมทั้งกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ในสัดส่วนเหมาะสม

มหาวิทยาลัย Harvard เองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญ

ในส่วนของวิชาศึกษาทั่วไปแม้แต่มหาวิทยาลัยระดับโลกก็ให้ความสนใจ เป็นการมุ่งเน้นให้บัณฑิตนำความรู้จากวิชาพื้นฐานนี้ ไปประยุกต์ใช้กับชีวิตในอนาคต ที่สรุปได้ว่าวิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาชีวิต ซึ่งทำให้เกิดการตระหนักรู้ของผู้เรียน รวมทั้งมีความเข้าใจธรรมชาติของโลกที่อยู่อาศัย โดยผู้เรียนจะได้รับรู้ด้วยตนเอง พร้อมทบทวนเรื่องราวทางความเชื่อตลอดจนสรรค์สร้างทางเลือกต่างๆ ให้แก่ตัวเอง อีกทั้งยังมีความเข้าใจโลกรอบๆ ตัว ตลอดจนมีความรู้ถึงในเรื่องประเด็นต่างๆ อีกด้วย

เพื่อนบ้านของไทยก็นำมาปรับใช้ เช่นเดียวกัน

ในประเทศเพื่อนบ้านของประเทศไทย เช่น มาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ต่างก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับรายวิชาศึกษาทั่วไปเป็นอย่างมากเช่นเดียวกัน เพื่อมุ่งเน้นการจัดการเรียน – การสอนซึ่งเน้นผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นให้มีความเจาะลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของ MQF โดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเลือกเรียนอย่างน้อย 3 วิชา เพื่อนำมาพัฒนาพื้นฐานและยกระดับทัศนคติสติปัญญาของตัวเองให้มากขึ้นนั่นเอง

สรุป สถาบันการศึกษาจำนวนมากล้วนให้ความสำคัญต่อรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาให้ตนเองมีความรอบรู้ในทุกๆ ด้าน มีความสุขพร้อมทั้งทำประโยชน์ให้แก่ชุมชน ซึ่งวิชานี้ไม่เน้นเจาะลึกเนื้อหาวิชาเฉพาะ