International-Conference

ประชุมวิชาการนานาชาติการเรียนการสอน 2018

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการเรียนการสอน 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference: TOWARD A LEARNING CULTURE
สถาบันคลังสมองของชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รวมพลังกันจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2018 ภายใต้ชื่องาน ‘International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference: TOWARD A LEARNING CULTURE โดยมีจุดประสงค์สร้างเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย วันที่ 20 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ เมือง Oslo และเมือง Bergen ประเทศ Norway

สำหรับเนื้อหาภายในงานนี้ เน้นถ่ายทอดความรู้ , วิธีจัดการเรียนการสอนซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนและสนใจจะเรียนรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังทำให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์ นับเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วโลก ที่ได้เอาใจใส่พัฒนาศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง ในทุกระดับตั้งแต่มหาวิทยาลัย , รัฐ , ภูมิภาค รวมทั้งระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังรวมตัวกันเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ เพื่อร่วมกันผลักดันศาสตร์ การเรียนการสอนให้เจริญก้าวหน้าและแพร่หลาย สำหรับจุดเริ่มต้นอันยิ่งใหญ่นี้มาจากนักวิชาการจำนวน ‘67’ ท่าน จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเดินทางมารวมตัวกัน เมื่อปี พ.ศ. 2547 พร้อมจัดตั้งองค์กรระดับนานาชาติที่มีชื่อว่า ‘International Society for the Scholarship of Teaching and Learning’ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความตระหนักรู้ทั้งในระดับสาขาวิชา , วิชาชีพ รวมทั้งระหว่างระดับการศึกษา ร่วมกันแสดงความคิดเห็น พร้อมสนับสนุนแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสาขาวิชาต่างๆ ผลักดันแนวทางใหม่ๆ นำไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

สำหรับในปี พ.ศ. 2561 ทาง ISSOTL รวมแรงกับ University of Bergen and bioCEED – Centre of Excellence in Biology Education จัดการประชุมนานาชาติประจำปี 2018 เพื่อเป็นเวทีกลางขนาดใหญ่ ที่มีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในส่วนของประเทศไทยเอง วงการอุดมศึกษา ณ ขณะนี้ต่างก็ตื่นตัวกับวิธีพัฒนาศาสตร์การเรียนการสอน 4.0 เพื่อตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งสยาม ตามหลักนโยบาย Thailand 4.0 โดยในปีพ.ศ. 2558 สถาบันคลังสมองของชาติ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพ ครั้งที่ 1 ส่วนในปีถัดๆ มา ก็มีมหาวิทยาลัยต่างแวะเวียนกันมาเป็นเจ้าภาพ เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยน พร้อมพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ความร่วมมือนี้ต่างประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ทั้งในมุมมองขั้นตอนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับพัฒนาศาสตร์ของการเรียน , สอนนักศึกษาทุกคนให้มีคุณภาพและเป็นระบบ , กระตุ้นให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ , สร้างกรณีศึกษา รวมทั้งสร้างแนวปฏิบัติที่ดีตลอดจนสร้างเครือข่ายอันแข็งแกร่งระหว่างสถาบันต่างๆ ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 แล้ว มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้นกว่า 800 คน ทั้งนักวิชาการ , ครูบาอาจารย์ ตลอดจนสถาบันต่างๆ ล้วนมีความประสงค์ให้จัดงานดีๆ มีคุณภาพเช่นนี้อีกในปีต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคคล