NCCPE

โครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (NCCPE) 2018

สหราชอาณาจักร เป็นประเทศอันดับต้นๆของโลก ที่มีความโดดเด่นเรื่องระบบบริหารจัดการรวมทั้งระบบขับเคลื่อนทำงานทางด้านวิชาการเพื่อสังคม ความเป็นมาของระบบนี้ต้องย้อนไปในปี 2007 ‘The Higher Education Funding Council for England’ ได้ประกาศรับสมัครสถาบันศึกษา เพื่อร่วมมือกันจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือจำนวน 6 แห่งและศูนย์ประสานงานกลางอีก 1 แห่ง เพื่อสร้างเป็นโครงการต้นแบบ มีระยะเวลาทั้งหมด 4 ปี เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 2008 – 2011 โดยได้รับการสนับสนุนทุนจาก UK Higher Education Funding Councils, Research Councils UK และ The Wellcome Trust จากจุดเริ่มต้นนี้เอง ที่ต่อมาจึงทำให้เกิด National Co-ordinating Centre for Public Engagement ขึ้น โดยเป็นองค์กรขนาดกลาง ตั้งมาเพื่อส่งเสริม – สนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศสหราชอาณาจักรผลักดันให้ทำงานเพื่อสังคมมากขึ้น โดยทำงานเพื่อเชื่อมกับศูนย์อีก 6 แห่ง ได้แก่…
• Newcastle and Durham
• Manchester
• CUE East (UEA)
• University College London
• Wales
• Edinburgh
ณ ปัจจุบันนี้ National Co-ordinating Centre for Public Engagement ตั้งอยู่ที่ Watershed ณ เมือง Bristol โดยเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง The University of Bristol กับ University of the West of Englandมหาวิทยาลัยเหล่านี้ มีจุดประสงค์ คือ สร้างความเปลี่ยนแปลง ดำเนินกลยุทธ์ ตลอดจนสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในศตวรรษที่ 21 โดยได้มีการกำหนดวัตถุประสงค์พร้อมกลยุทธ์ดำเนินงาน 3 ข้อ คือ
• สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กร อันเกี่ยวข้องกับงานวิชาการเพื่อสังคม
• เพิ่มจุดมุ่งหมายของมหาวิทยาลัยด้านทำงานเพื่อสังคม
• กระตุ้นเครือข่ายให้มีผสมผสานงานเพื่อสังคมเข้าไปในพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาทาง National Co-ordinating Centre for Public Engagement ก็ได้ดำเนินงานและทำงานกิจกรรมร่วมกับ Beacon มาโดนตลอด ภายใต้หัวข้อ public engagement หลายข้อ เช่น ฝึกอบรมแนวคิดและทักษะในการทำงานเพื่อสังคม , บริการให้คำปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคม เป็นต้น
สำหรับทุกปีจะมีการจัดงานที่มีชื่อว่า The National Co-ordinating Centre for Public Engagement Annual Conference ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึ่งเริ่มตั้งแต่เนื้อหา, แนวปฏิบัติ ไปจนกระทั่งเป้าหมาย สำหรับในปี 2018 ทางสถาบันได้มีกำหนดจัดงานขึ้น วันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภายใต้งาน ‘Framingnew futures for public engagement’ เป็นการร่วมงานระหว่าง สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ ‘Engagement Thailand’ ได้มีความเข้าใจในเรื่องบทบาทและความสำคัญของ การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม อีกทั้งยังมีรูปแบบบูรณาการแนวคิดรวมทั้งแนวปฏิบัติของงานเพื่อสังคมในขั้นตอนดำเนินงานของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดงานประชุมนานาชาติ ‘2018 National Co-ordinating Center for Public Engagement’ วันที่ 24 พฤศจิกายน – วันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ เมือง Edinburgh ประเทศสกอตแลนด์สหราชอาณาจักร อันมีจุดประสงค์หลัก คือ แลกเปลี่ยนความรู้, แลกประสบการณ์, สอนขั้นตอนปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทางด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมสืบต่อไป