Project

โครงการทางวิชาการมีอะไรบ้าง

‘โครงการ’ มีความหมายในภาษาอังกฤษว่า ‘Project’ หมายถึง ขั้นตอนดำเนินกิจกรรมอันประกอบด้วยแผนงานย่อย ซึ่งระบุรายละเอียดออกมาอย่างชัดเจน เช่น เรื่องวัตถุประสงค์, ขอบข่ายดำเนินงาน, ระยะเวลาซึ่งต้องมีทั้งเริ่มต้นและจุดจบ, กำหนดงบประมาณ ตลอดจนสามารถประเมินผลลัพธ์ได้
สำหรับวิธีเลือกเขียนโครงการวิชาการขึ้นมาหนึ่งเรื่อง สิ่งจำเป็นที่คุณควรรู้ก่อนเลยนั่นก็คือ องค์ประกอบของโครงการทางวิชาการมีอะไรบ้าง ซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งแรกสุดที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ว่าขั้นตอนเขียนโครงการวิชาการประกอบด้วยอะไรบ้าง เพื่อให้ชิ้นงานออกมามีความสมบูรณ์มากที่สุด

องค์ประกอบของโครงการทางวิชาการ
ส่วนนำ

ส่วนแรกเป็นส่วนบอกรายละเอียดอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลในเบื้องต้นของโครงการวิชาการอย่างละเอียด เช่น ชื่อโครงการ , ผู้ดำเนินงาน , ความเป็นมา, วัตถุประสงค์ เป็นต้น เพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง คือ จะต้องเขียนเพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับตัวโครงการได้ก่อน เมื่อส่วนนี้นำเสนอได้อย่างน่าสนใจแล้วมันก็จะเป็นบันได ชักชวนให้ผู้อ่านเข้าไปศึกษาในส่วนของรายละเอียดเบื้องลึก มีข้อแนะนำ คือ ผู้เขียนจึงจำต้องใส่ใจ ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมาก ภาษาต้องถูกต้อง , กระชับ , ได้ใจความ เพื่อที่จะนำคุณผู้อ่านมุ่งไปสู่ประเด็นสำคัญได้

เนื้อหา

แสดงรายละเอียด รวมทั้งสาระสำคัญเพื่อนำมาจัดทำโครงการนั้นๆ ทั้งในเรื่องของขั้นตอนรวมทั้งขั้นตอนดำเนินงานอย่างละเอียด เพราะฉะนั้นยิ่งขั้นตอนทำงานยิ่งมีความสลับซับซ้อนมากแค่ไหน ผู้เขียนก็จำเป็นต้องเรียงลำดับข้อมูล ก่อน-หลัง ผู้อ่านจะได้เกิดความเข้าใจ ไม่งง จนเลิกอ่านไป หรือใช้กลวิธีเขียนแบบแยกส่วน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสน หลงทาง นอกจากนี้ถ้าเป็นโครงการระยะยาวก็ควรเขียนบอกช่วงเวลาทำงานของแต่ละขั้นตอนเอาไว้ด้วย เพื่อเจาะลึกรายละเอียด

ส่วนขยายความ

ในส่วนนี้เขียนขึ้นเพื่อบอกกล่าวเล่าเรื่ององค์ประกอบต่างๆ อันบ่งบอกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย สำหรับกลุ่มคนเหล่านี้คือ กลุ่มคนที่ได้รับผลลัพธ์ต่างๆ จากการดำเนินของโครงการ นอกจากนี้ยังต้องกำหนดระยะเวลาอีกด้วย ถ้าเป็นโครงการระยะสั้น คุณก็จำเป็นต้องจัดแสดงตารางเวลาตอนดำเนินงาน , สถานที่ดำเนินงาน , งบประมาณ ด้วย และในส่วนของ ‘งบประมาณ’ ถ้ายิ่งคุณได้รับเงินมาจากหลายภาคส่วน ก็ยิ่งจำเป็นต้องแสดงรายจ่ายตามงบประมาณอย่างละเอียดมากที่สุด นอกจากนี้ยังต้องเขียนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับผลซึ่งคาดว่าจะได้รับที่ได้ระบุเอาไว้ด้วย
ถ้าเป็นโครงการที่เกี่ยวกับพนักงานเข้ารับอบรม คุณก็ต้องมีตารางเวลาแสดงรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย โดยส่วนขยายความนี้ก็มีความสำคัญแทบไม่แตกต่างไปจากส่วนนำสักเท่าไหร่ ซึ่งมันเป็นเนื้อหาขยายรายละเอียดต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากขึ้น ยิ่งมีการเขียนรายละเอียดไว้อย่างชัดเจนเท่าไหร่ ส่วนขยายความนี้ก็จะกลายมาเป็นตัวช่วยเสริมให้โครงการวิชาการมีคุณภาพมากกขึ้นไปอีก