project

ความหมายของโครงการคืออะไร

คำว่า โครงการ คือ การดำเนินกิจกรรมอันประกอบไปด้วยแผนงาน โดยระบุรายละเอียดต่างๆไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการคิดมาก่อนแล้ว ยกตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ , ขอบเขตในการดำเนินโครงการ , การกำหนดระยะเวลา , งบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งการประเมินผลลัพธ์ โครงการ เป็นกิจกรรมหรือแผนงาน ที่สามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อการวางแผนในการดำเนินงาน รวมทั้งมีความสามารถในการนำไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งยังมีลักษณะกระจ่างชัดในเรื่องของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด และแผนงานในการทำกิจการต่างๆ จำเป็นต้องมีการระบุถึงวัตถุประสงค์ตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้
จากขอบข่ายดังกล่าวจึงสามารถสรุปได้ว่า โครงการ คือ การดำเนินงานหรือกิจกรรม อันมีการเจาะลึกลงไปในบางเรื่อง มีการดำเนินงานในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือมีการกำหนดระยะเวลานั่นเอง นอกจากนี้ยังมีการกำหนด งบประมาณ , ทรัพยากรการที่ต้องใช้ รวมทั้งมีการดำเนินงานอย่างเฉพาะเจาะจง
เมื่อริเริ่มทำโครงการ จำเป็นต้องทำให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ มีรูปแบบการดำเนินงานอย่างมีระบบ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานโครงงานบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วิชาการ คือ วิชาความรู้อย่างถ่องแท้เจาะลึก ในศาสตร์เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเฉพาะสาขาใดสาขาหนึ่งอย่างเจาะจง ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดความรู้แก่ผู้ที่ได้ศึกษามากที่สุด โดยวิชาการต้องเป็นสิ่งที่มีความน่าเชื่อถือ , ได้รับการยอมรับจากหลายๆฝ่าย มีความเป็นไปได้ ไม่ใช่เขียนขึ้นมาลอยๆ แบบปราศจากเหตุผล หรือไม่มีอะไรมารองรับ
จากคำนิยามในข้างต้น จึงสามารถสรุปได้ว่าเมื่อนำความหมายของ 2 คำนี้ ได้แก่ โครงการ กับ วิชาการ มารวมเข้าด้วยกันก็จะหมายความว่า การดำเนินกิจกรรมโดยมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับวิชาการความรู้ด้านใดด้านหนึ่ง โดยได้ถูกวางแผนงานเอาไว้แล้ว ส่วนการแบ่งก็ใช้การแบ่งขนาดย่อย แตกเป็นหลายหัวข้อ และมีการระบุรายละเอียดต่างๆ เอาไว้อย่างชัดเจน เห็นเค้าโครงเป็นรูปร่าง เมื่อวางแผนกันเสร็จ ผู้จัดทำโครงการวิชาการก็ต้องเตรียมตัว ในการดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนการที่คิดและจัดระเบียบเอาไว้แล้ว สุดท้ายโครงการวิชาการเหล่านี้ ต้องให้ประโยชน์แก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการรวมถึงผู้ที่ให้ความสนใจและศึกษาในโครงการเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ยกตัวอย่างโครงการวิชาการในโรงเรียน

โครงการวิชาการกลุ่มภาษาไทย เช่น

• กิจกรรมวันสุนทรภู่
• กิจกรรมวันภาษาไทย
• กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทยกับโรงเรียนอื่น
• กิจกรรมพัฒนาทักษะทางภาษา เป็นต้น

โครงการวิชาการกลุ่มคณิตศาสตร์ เช่น

• กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ภายในโรงเรียน
• กิจกรรมเชาว์ไวไหวพริบทางปัญญา
• กิจกรรมทะยานสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาคณิตศาสตร์
• กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์กับโรงเรียนอื่น betflix บาคาร่า เป็นต้น

โครงการวิชาการกลุ่มภาษาต่างประเทศ เช่น

• กิจกรรมแข่งขันขันร้องเพลงสากล
• กิจกรรมเล่านิทาน
• กิจกรรมสะกดคำศัพท์
• กิจกรรมคัดลายมือ
• กิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษกับโรงเรียนอื่น เป็นต้น