การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า (EENET)

นับเป็นปีที่ 10 สำหรับการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าที่นำกำลังเครือข่ายทั้ง 9 แห่งของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และร่วมกับอีก 1 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เพื่อนำเสนองานวิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การวัดคุม โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ ตลอดจนสาขาที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ Industrial 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งยังตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการและนักวิจัยในอนาคต
การประชุมวิชาการเครือขายวิศวกรรรมไฟฟ้า
จุดเริ่มต้นของการประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมาก การประชุมครั้งแรกได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2551 โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และจัดกิจกรรมต่อเนื่องนับจากนั้นเป็นต้นมา เป็นโครงการจากความร่วมมือกันทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 มหาวิทยาลัย (Electrical Engineering Network of Rajamangala University of Technology: EENET) ได้แก่
1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ร่วมกับ 1 สถาบัน คือ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยการจัดประชุมวิชาการจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ความสำคัญที่จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้าในทุกปีโดยมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยเทคนิคต่างๆ ยังได้เชิญชวนผู้ที่สนใจทั่วไปร่วมส่งบทความวิจัยและนวัตกรรม เพื่อนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ทั้งนี้บทความที่มีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจะได้รับการคัดเลือก ให้ตีพิมพ์ลงในวารสารเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Network Journal) หรือ EENET Journal เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติ
การจัดประชุมเครือข่ายวิชาการด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10 ในปี 2561 (The 10th Electrical Engineering Network 2018 : EENET 2018) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ภายใต้หัวข้อ “วิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาให้ชาติก้าวหน้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1 -3 พฤษภาคม 2561 เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้งานวิจัยใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์และพัฒนาต่อยอดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย “วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อการพัฒนาให้ชาติก้าวหน้า สู่ความมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” (Electrical Engineering for National Development to Stability, Wealthiest and Sustainability)