Academicreport

การทำรายงานวิชาการมีอะไรบ้าง

การทำรายงานวิชาการ เป็นกระบวนการซึ่งต้องมีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้า อีกทั้งต้องแบ่งออกเป็นขั้นตอนอย่างชัดเจน ดังนี้

1 .การเลือกเรื่อง
• มีความสำคัญ สอดคล้องกับบทเรียน และ เหมาะสมกับระดับชั้นที่กำลังศึกษาอยู่
• เป็นสารประโยชน์แก่ตนเอง หรือ สาธารณชน นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
• เป็นเรื่องอันน่าสนใจ ที่หาข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอ้างอิงอื่นๆ ได้ไม่ยากและมีเพียงพอ
• แสดงการจำกัดในการดำเนินงานอย่างชัดเจน อย่าใช้หัวข้อเรื่องอันมีความหมายกว้าง จนผู้ศึกษาไม่เห็นแนวทางดำเนินงานอย่างแน่นอน

2. การวางโครงเรื่อง
• พิจารณาจากวัตถุประสงค์ว่ารายงานวิชาการในครั้งนี้ต้องการนำเสนออะไรมากที่สุด
• ศึกษาข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ , อีเล็กทรอนิกส์ , ภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น
• เมื่อได้ข้อมูลพอสมควรแล้ว ก็นำมาปรับปรุงโครงเรื่องอย่างคร่าวๆ โดยตัดเนื้อหาเกินความจำเป็นออก เพิ่มเติมข้อมูลที่ขาด จัดลำดับหัวข้อให้เหมาะสม
• โดยการวางโครงเรื่องที่ดี ต้องมีความกระชับ เจาะจงไปยังเนื้อหา ไม่น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง
• ทุกหัวข้อย่อยต้องสอดคลส้องกับประเด็นสำคัญของเรื่อง

3. การรวบรวมข้อมูล
สืบค้นข้อมูลโดยยึดหลักตามแผนที่วางไว้ ข้อมูลสามารถหาได้จาก สื่อสิ่งพิมพ์รวมทั้งสื่ออีเล็กทรอนิกส์ จากการ อ่าน , ฟัง , ดู , สังเกต , วิเคราะห์ , ไถ่ถาม , การหาจากแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ นอกจากนี้เมื่อคุณหาข้อมูลมาจากแหล่งไหน ให้จดไว้ เนื่องจากต้องนำมาใช้ในการเขียนบรรณานุกรมเอกสารอ้างอิงประเภทต่างๆ เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

4. การเรียบเรียงข้อมูล
ให้เรียบเรียงสาระสำคัญตามหัวข้อที่วางไว้ ต้องนำเสนอรายละเอียด ข้อมูล รวมทั้งแสดงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆ ให้ชัดเจน ด้วยสำนวนของตัวเอง ใช้รูปประโยคอย่างกระชับ เน้นตอนสำคัญ ไม่ใช้ภาษาฟุ่มเฟือย ยืดเยื้อ และแต่ละประโยคต้องมีใจความสมบูรณ์

5. การจัดทำรูปเล่ม
สำหรับการทำรายงานวิชาการ ต้องประกอบส่วนสำคัญอย่างน้อย 5 ส่วน ในแต่ละส่วนจะต้องมีลักษณะสำคัญรวมทั้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ปกนอก ทำด้วยกระดาษหนา ประกอบด้วย ชื่อรายงาน , ชื่อผู้จัดทำ , เสนอต่อใคร
• ปกใน ใช้กระดาษแบบเดียวกับที่ใช้พิมพ์รายงาน โดยปกนอกอาจจะบุแค่ชื่อกลุ่ม แต่ปกในต้องระบุชื่อสมาชิกภายในกลุ่ม ให้ครบถ้วน
• คำนำ เขียนบอกเล่าถึงวัตถุประสงค์ในการสร้างรายงานฉบับนี้อย่างพอสังเขป รวมทั้งกล่าวคำขอบคุณ ต่อผู้มีอุปการคุณทั้งหลาย
• สารบัญ บอกถึงหัวข้อสำคัญของรายงาน โดยระบุเลขที่หน้าไว้ด้วย
• เนื้อหาสาระ จัดเรียงตามวิธีในขั้นตอนที่ 4
• บรรณานุกรม แบ่งออกเป็นสื่ออ้างอิงทั้งแบบสิ่งพิมพ์ และแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเรียงลำดับอักษรของชื่อผู้แต่ง
• ภาคผนวก ส่วนนี้เป็นองค์ประกอบซึ่งสามารถมีหรือไม่มีก็ได้ ส่วนใหญ่แล้วมักจัดทำส่วนนี้ขึ้น เพราะต้องการนำเสนอรายละเอียดยิบย่อยอื่นๆ เป็นการเสริมรายงานชิ้นนี้ ให้มีกระจ่างชัดมากว่าเดิม
• สุดท้าย ให้ผู้จัดทำปิดท้ายด้วยการใส่แบบประเมินรายงานวิชาการเข้าไปด้วย เป็นอันเสร็จ